Tuesday, March 3, 2009

PSS 3101-DISIPLIN PENGAJIAN SOSIAL


POLITIK DAN KERAJAAN (SAINS POLITIK)

•Bidang ini membincangkan persoalan mengenai kegiatan masyarakat dalam aktiviti politik. Dengan kata lain ia melihat peranan individu dan masyarakat dalam institusi politik seperti kerajaan dan parti.

•Peranan ini digambarkan melalui cara individu berinteraksi di dalam sistem politik untuk mendapat kuasa dan seterusnya menentukan bentuk institusi politik seperti kerajaan.
•Berlaku evolusi sistem politik tradisional ke moden. Dalam sistem politik tradisional terdapat 2 golongan iaitu golongan atasan dan bawahan.
•Dalam sistem politik moden ciri terpenting ialah negara, hak asasi manusia, kepentingan rakyat, kumpulan-kumpulan berkepentingan dan kedaulatan rakyat.
•Politik merujuk kepada negara (state), kekuasaan (power), pembuatan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy making) dan pembahagian (distribution).
•Sains politik adalah kajian sainstifik mengenai negara, kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijaksanaan dan pembahagian nilai-nilai.
•Kerajaan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu parti yang menang dalam pilihanraya (memerintah), penyokong kerajaan dan pembangkang. Terdapat beberapa jenis kerajaan di dunia spt autokratik, republikan, totalitarian, demokrasi.
•Kerajaan moden yang ada pada hari ini, kuasa dan skopnya lebih luas berbanding kerajaan tradisional.
•Kerajaan boleh didefinisikan sebagai satu rangkaian institusi yang kompleks yang mentadbir negara.

• Henry B.Mayo dalam bukunya Introdution to Democratic Theory menjelaskan negara
demokrasi ialah negara dimana dasar-dasar awam digubal atas keputusan ramai oleh
perwakilan-perwakilan yang dipilih secara sah melalui pilihanraya yang dijalankan dalam
suasana kesaksamaan dan kebebasan berpolitik.
• Antara ciri negara demokrasi ialah:
i.terdapat lebih daripada satu kumpulan politik yang
bersaing untuk mendapatkan kuasa politik berdasarkan peraturan yang telah digubal.
ii.Pemilihan pemimpin ke dalam kerajaan adlah terbuka.
iii.Terdapat pilihanraya umum
iv.Terdapat kumpulan pembangkang
v.Terdapat kebebasan awam.
vi.Terdapat desentralisasi antara eksekutif, legislatif dan kehakiman.
Autokrasi
•Satu bentuk kerajaan yang dikuasai orang perseorangan yang mempunyai kuasa tidak
terhad (Hunt and Colander, 1996)
•Ada dua jenis kerajaan autokrasi iaitu autoritarian autokrasi dan totalitarian autokrasi.

•Kerajaan autokrasi autoritarian merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang diktator. Ia
mengharamkan sebarang kegiatan yang boleh mengancam kedudukan pemerintahannya.
•Kerajaan aotokrasi totalitarian ialah sebuah kerajaan yang mahu mengawal seluruh kegiatan
kehidupan masyarakat didalamnya.Cth China dan Korea Utara.
•Ciri-ciri pemrintahan autokrasi:
i. kebebasan awam tidak dipentingkan
ii.kekerasan dan ugutan selalu digunakan
iii.kuasa pemerintahan terletak di tangan satu elit politik tradisional atau moden spt tentera.
iv.penguasaan satu aprti.
•Peranan kerajaan:
i.meninggikan taraf hidup rakyat
ii.menggubal dan melaksanakan undang-undang.
iii.memastikan pemuafakatan antara rakyat sentiasa wujud
iv.memelihara kebebasan individu.